Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden AQUADRAIN-RIOOLBEHEER

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden, in de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst en/of in offertes wordt verstaan onder:

 1. AQUADRAIN-RIOOLBEHEER: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AQUADRAIN-RIOOLBEHEER, gevestigd en kantoorhoudende te Zeewolde
 2. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die opdracht geeft aan AQUADRAIN-RIOOLBEHEER tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en AQUADRAIN-RIOOLBEHEER tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard; en
 4. werk: het totaal van de tussen opdrachtgever en AQUADRAIN-RIOOLBEHEER overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door AQUADRAIN-RIOOLBEHEER geleverde materialen of onderdelen.
 5. meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen prijs;

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten en werkzaamheden, die door AQUADRAIN-RIOOLBEHEER worden aangeboden en op alle overeenkomsten die tussen opdrachtgever en AQUADRAIN-RIOOLBEHEER tot stand komen.
 2. Afwijkende voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zullen slechts van toepassing zijn indien en voor zover AQUADRAIN-RIOOLBEHEER de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien door AQUADRAIN-RIOOLBEHEER voor het werk een derde wordt ingeschakeld.

 

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten en offertes

 1. Alle aanbiedingen of offertes van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER, ongeacht benaming of vorm, zijn vrijblijvend en hebben een geldingsduur van maximaal drie maanden of zoveel korter als in de aanbieding of offerte is aangegeven.
 2. AQUADRAIN-RIOOLBEHEER heeft het recht een aanbieding of offerte binnen 5 werkdagen na ontvangst van een onvoorwaardelijke aanvaarding door opdrachtgever te herroepen.
 3. Een overeenkomst tot het uitvoeren van het werk tussen AQUADRAIN-RIOOLBEHEER en opdrachtgever komt tot stand

– door het op schriftelijke wijze sluiten en ondertekenen van een overeenkomst, dan wel

– door het niet herroepen binnen 5 werkdagen van een door opdrachtgever onvoorwaardelijk aanvaard vrijblijvend aanbod van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER, dan wel

– indien AQUADRAIN-RIOOLBEHEER een aanvang heeft gemaakt met de daadwerkelijke uitvoering van het werk.

 1. Het sluiten van een overeenkomst namens AQUADRAIN-RIOOLBEHEER bindt AQUADRAIN-RIOOLBEHEER slechts indien deze door de directie van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER dan wel door een door haar daartoe gevolmachtigde medewerker is ondertekend.

 

Artikel 4: Prijzen

 1. Alle opgegeven, overeengekomen en berekende prijzen zijn gesteld in euro en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders door AQUADRAIN-RIOOLBEHEER vermeld.
 2. Een prijs kan zijn een vaste vooraf overeengekomen prijs (aanneemsom), of een prijs per eenheid, te weten een prijs per uur of een prijs per strekkende meter.
 3. Indien na de datum van een aanbieding of offerte van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER doch voor de uitvoering van het werk een kostenfactor een wijziging onder gaat, is AQUADRAIN-RIOOLBEHEER gerechtigd een vaste prijs of de prijs per eenheid dienovereenkomstig aan te passen. Het bepaalde in artikel 3 lid 1 laat het bepaalde in de vorige volzin onverlet.
 4. AQUADRAIN-RIOOLBEHEER is gerechtigd eventuele heffingen van overheidswege in verband met het werk en kosten die AQUADRAIN-RIOOLBEHEER in het kader van het werk maakt ter voldoening aan voorschriften als gevolg van de milieuwetgeving afzonderlijk naast de overeengekomen vaste prijs of prijs per eenheid aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien van overheidswege voorschriften worden uitgevaardigd op grond waarvan andere prijzen in rekening moeten worden gebracht dan aanvankelijk overeengekomen, is AQUADRAIN-RIOOLBEHEER bevoegd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van schade op grond van artikel 6:277 BW.
 6. Indien een prijs per uur wordt overeengekomen, zal het totaal verschuldigde worden vastgesteld op grond van de werkelijke aan de uitvoering van de overeenkomst bestede tijd volgens het overeengekomen – en bij gebreke daarvan gebruikelijke – uurtarief van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER, welke laatste tarief door AQUADRAIN-RIOOLBEHEER op eerste verzoek aan opdrachtgever zal worden verstrekt.

 

Artikel 5: Meer- en minderwerk

 1. De werkzaamheden van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER zijn beperkt tot de uitdrukkelijk in de overeenkomst of de daaraan voorafgaande aanbieding of offerte omschreven werkzaamheden. Iedere vermeerdering van overeengekomen diensten of werkzaamheden, zowel mondeling als ook schriftelijk tussen AQUADRAIN-RIOOLBEHEER en de opdrachtgever overeengekomen, zal als meerwerk separaat in rekening worden gebracht. Bij een overeengekomen vaste prijs zal het meerwerk met inachtneming van art. 4 lid 6 per uur berekend worden.
 2. Van meerwerk is eveneens sprake ingeval van onvoorziene kostenverhogingen in verband met onvoorziene of vooraf niet door opdrachtgever gemelde werkomstandigheden, waardoor het werk in redelijkheid niet voor de overeengekomen prijs kan worden uitgevoerd.
 3. In geval van het gebruik van stelposten in de aanbieding of offerte en de daarop gebaseerde overeenkomst of van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden is er sprake van meer- of minderwerk indien de kosten of hoeveelheden hoger of lager uitvallen dan eerder berekend is.
 4. Het meer- en minderwerk zal worden verrekend op de eindfactuur.

 

Artikel 6: Betaling en zekerheidstelling

 1. AQUADRAIN-RIOOLBEHEER is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever volledige betaling vooraf dan wel genoegzame zekerheid voor volledige betaling te

Verlangen. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen aan een verzoek van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER op grond van de vorige volzin voldoet, is AQUADRAIN-RIOOLBEHEER gerechtigd alle tussen de opdrachtgever en AQUADRAIN-RIOOLBEHEER bestaande overeenkomsten op te schorten of te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van schade op grond van artikel 6:277 BW.

 1. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een maand, zullen de door opdrachtgever voor het verrichten van de werkzaamheden aan AQUADRAIN-RIOOLBEHEER verschuldigde bedragen maandelijks achteraf in rekening worden gebracht.
 2. Behoudens de betaling tot zekerheid als bedoeld in het eerste lid dient betaling te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum op de door AQUADRAIN-RIOOLBEHEER aan te geven wijze zonder dat aan de opdrachtgever het recht van opschorting, korting of verrekening toekomt. Deze termijn is een fatale

Termijn in de zin van artikel 6:83 BW.

 1. Na het verstrijken van de in de leden 1 en 3 genoemde termijnen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van dit in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand te gelden heeft als een volledige maand. Ter vrije keuze van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER kan in plaats van deze contractuele rente de wettelijke handelsrente in rekening worden gebracht.
 2. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6:44 BW eerst in mindering

Van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, zelfs indien de opdrachtgever bij betaling een andere instructie geeft.

 

Artikel 7: Incassokosten

Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert aan in de orde van het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen aangaande de overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte door AQUADRAIN-RIOOLBEHEER voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de navolgende bedragen aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met als

Minimum bedrag €40,00:

– over de eerste €2.500,00 15% van het factuurbedrag;

– over de volgende €2.500,00 10% van het factuurbedrag;

– over de volgende €5.500,00 5% van het factuurbedrag;

– over de volgende €190.000,00 1% van het factuurbedrag;

– voor bedragen boven de €200.000,00 0,5% van het factuurbedrag, met een maximum van €6.775,00 aan incassokosten.

 

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst

 1. AQUADRAIN-RIOOLBEHEER zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op het moment van uitvoeren van de overeenkomst bekende stand der techniek.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AQUADRAIN-RIOOLBEHEER het recht bepaalde werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AQUADRAIN-RIOOLBEHEER aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever

Redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, mede in verband met het bepaalde in art. 5 lid 2, tijdig aan AQUADRAIN-RIOOLBEHEER worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AQUADRAIN-RIOOLBEHEER zijn verstrekt, heeft AQUADRAIN-RIOOLBEHEER het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. AQUADRAIN-RIOOLBEHEER is nimmer aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen of schade aan de zijde van opdrachtgever als gevolg van de in der vorige volzin bedoelde opschorting of vertraging.

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat AQUADRAIN-RIOOLBEHEER onbelemmerd toegang heeft tot die plaatsen, waarvan AQUADRAIN-RIOOLBEHEER van tevoren aangeeft dat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. AQUADRAIN-RIOOLBEHEER is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat AQUADRAIN-RIOOLBEHEER is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AQUADRAIN-RIOOLBEHEER eenvoudig kenbaar was of behoorde te zijn.
 3. Opdrachtgever is op straffe van uitsluiting van elke aansprakelijkheid van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER gehouden uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst AQUADRAIN-RIOOLBEHEER ongevraagd te informeren over zijn bekendheid met (het risico van) de aanwezigheid van schadelijke stoffen, zoals alle vormen van asbest, in, aan of op de onroerende zaak waar het werk moet worden uitgevoerd.
 4. AQUADRAIN-RIOOLBEHEER is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaat doordat AQUADRAIN-RIOOLBEHEER geen onbelemmerde toegang heeft tot de in het vierde lid bedoelde plaatsen.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in verschillende onderdelen zal worden uitgevoerd, kan AQUADRAIN-RIOOLBEHEER de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgend onderdeel behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van het (de) daaraan voorafgaande onderde(e)l(en) schriftelijk heeft goedgekeurd en, indien betaling in termijnen van het honorarium is overeengekomen, opdrachtgever alle opeisbare termijnen heeft voldaan.

 

Artikel 9: Contractsduur, uitvoeringstermijnen

 1. De overeenkomst tussen AQUADRAIN-RIOOLBEHEER en opdrachtgever wordt aangegaan voor hetzij

– de duur van het overeengekomen werk in geval van een eenmalige opdracht, hetzij

– voor bepaalde tijd in geval van een duurovereenkomst met een minimum contractduur van een jaar, hetzij

– voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever AQUADRAIN-RIOOLBEHEER daarom schriftelijk in gebreke te stellen, voordat AQUADRAIN-RIOOLBEHEER in verzuim kan komen te verkeren. Overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van de AQUADRAIN-RIOOLBEHEER, tenzij de overschrijding het gevolg is van opzet of grove schuld van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER, haar ondergeschikten of hulppersonen.
 2. Door AQUADRAIN-RIOOLBEHEER opgegeven (op)levertijden of -termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Overschrijding van een door (op)levertijd of -termijn verplicht AQUADRAIN-RIOOLBEHEER niet tot enige schadevergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten zonder eerst AQUADRAIN-RIOOLBEHEER alsnog een redelijke termijn te stellen het overeengekomen werk uit te voeren.
 4. De overeengekomen (op)levertijd of -termijn vangt niet eerder aan dan op de datum waarop AQUADRAIN-RIOOLBEHEER de beschikking heeft gekregen over alle voor het verrichten van haar diensten en/of werkzaamheden van de opdrachtgever noodzakelijke gegevens en bescheiden.

 

Artikel 10: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst daardoor worden beïnvloed. AQUADRAIN-RIOOLBEHEER zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Een vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden zal niet leiden tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER.
 3. Indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal AQUADRAIN-RIOOLBEHEER de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien voor het uitvoeren van een overeenkomst een vast honorarium is overeengekomen, zal AQUADRAIN-RIOOLBEHEER aangeven in hoeverre de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomsten als meer- of minderwerk te gelden heeft en daardoor een overschrijding of vermindering van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in lid 4 zal AQUADRAIN-RIOOLBEHEER bij opdrachtgever geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan AQUADRAIN-RIOOLBEHEER dienen te worden toegerekend.

 

Artikel 11: Geheimhouding en intellectuele eigendom

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de verkregen informatie.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 behoudt AQUADRAIN-RIOOLBEHEER zich ten aanzien van (de inhoud van) deze overeenkomst en deze voorwaarden alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet ten aanzien van alle aan opdrachtgever in het kader van het overeengekomen werk verstrekte tekeningen, documenten en/of gegevens.
 3. Alle door AQUADRAIN-RIOOLBEHEER aan opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verstrekte documenten, mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 4. AQUADRAIN-RIOOLBEHEER heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierdoor geen vertrouwelijke informatie als bedoelt in lid 1 ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 12: Gebreken, klachttermijnen, garantie

 1. Klachten over in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden telefonisch of schriftelijk te worden gemeld aan AQUADRAIN-RIOOLBEHEER. Klachten ontvangen na ommekomst van de genoemde termijn leiden nimmer tot enige verplichting voortvloeiend uit de leden 3 en 4 van dit artikel, noch tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER.
 2. AQUADRAIN-RIOOLBEHEER behoudt te allen tijde het recht om controle ten aanzien van een klacht uit te voeren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de

Opdrachtgever, de klacht komt te vervallen.

 1. Indien AQUADRAIN-RIOOLBEHEER een klacht gegrond acht, zal AQUADRAIN-RIOOLBEHEER de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat dit ondertussen onmogelijk is geworden. De onmogelijkheid van het alsnog verrichten van overeengekomen werkzaamheden dient door de opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd aan AQUADRAIN-RIOOLBEHEER kenbaar te worden gemaakt.
 2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is, zal AQUADRAIN-RIOOLBEHEER slechts aansprakelijk kunnen zijn met

In achtneming van het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden.

 1. Op de in het kader van het overeengekomen werk door AQUADRAIN-RIOOLBEHEER geleverde of gebruikte materialen of onderdelen wordt een garantie gegeven, die de betreffende leverancier in het voorkomende geval aan AQUADRAIN-RIOOLBEHEER verleent, tenzij in de overeenkomst zelf een langere of kortere garantietermijn is overeengekomen.
 2. Op de uitvoering van het overeengekomen werk wordt een garantie gegeven van 3 maanden, tenzij in de overeenkomst zelf een langere of kortere termijn is overeengekomen. Eventuele verstoppingen binnen deze termijn worden gratis door AQUADRAIN-RIOOLBEHEER verholpen mits betreffende verstoppingen niet zijn of worden veroorzaakt door verzakkingen, breuk en/of overige defecten aan de rioleringsstelsels inclusief verstoppingen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of door voorwerpen, obstakels en/of substanties die niet behoren te worden afgevoerd via het rioleringsstelsel. Als bijkomende voorwaarde geldt dat het rioleringsstelsel moet voldoen aan de binnen de branche gebruikelijk kwaliteitsnormen NTR 3216 herziende uitgaven 2012 en de NEN 3215.
 3. AQUADRAIN-RIOOLBEHEER is nimmer gehouden een aanspraak onder garantie in behandeling te nemen zolang de opdrachtgever niet volledig aan de betalingsverplichtingen tegen AQUADRAIN-RIOOLBEHEER heeft voldaan.
 4. Bij het terugkeren van de een probleem bij de afvoer, dient Aquadrain Rioolbeheer de kans te worden geboden om het probleem op te lossen, zowel binnen als buiten de garantieperiode. Indien niet gebeurd heeft de klant in het geheel geen recht op teruggave, of gedeeltelijke teruggave van de gemaakte kosten. Indien er werkzaamheden zijn uitgevoerd naar alle eerlijkheid en volgens kennis die beschikbaar is, zal AQUADRAIN-RIOOLBEHEER nimmer overgaan tot volledig terugbetalen van de al gemaakte kosten door de opdrachtgever.

 

Artikel 13: Overmacht

 1. AQUADRAIN-RIOOLBEHEER is nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door AQUADRAIN-RIOOLBEHEER, indien deze schade te wijten is aan overmacht.
 2. Onder overmacht als bedoeld in lid 1 wordt, naast het geen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop AQUADRAIN-RIOOLBEHEER geen invloed kan uitoefenen, doch als gevolg waarvan AQUADRAIN-RIOOLBEHEER niet in staat is haar verplichtingen van de overeenkomst (tijdig) na te komen.
 3. AQUADRAIN-RIOOLBEHEER heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat AQUADRAIN-RIOOLBEHEER haar verbintenis de overeenkomst had moeten nakomen.
 4. Zolang de toestand van overmacht voortduurt, worden de verplichtingen van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht

Nakoming van de verplichtingen door AQUADRAIN-RIOOLBEHEER niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding aan de andere partij bestaat.

 1. Indien AQUADRAIN-RIOOLBEHEER bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft gedaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q.

Uitvoerbare deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft. Of het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel van de overeenkomst zelfstandige waarde heeft, wordt bepaald aan de hand van het geen wat dat betreft in de branche waarin AQUADRAIN-RIOOLBEHEER actief is, gebruikelijk is.

 

Artikel 14: Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien AQUADRAIN-RIOOLBEHEER tegen opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn van de uitvoering van de overeenkomst, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

– Indien de aansprakelijkheid van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is deze beperkt tot het door de verzekeraar van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER van toepassing onder die verzekering uit te keren bedrag;

– Indien de aansprakelijkheid van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER niet door de verzekering wordt gedekt, is deze beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien het een opdracht betreft met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium over de laatste zes maanden voordat het feit waarvoor AQUADRAIN-RIOOLBEHEER aansprakelijk is zich voordeed, tenzij het een deelopdracht met een kortere looptijd betreft, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van die deelopdracht.

– AQUADRAIN-RIOOLBEHEER is nimmer aansprakelijk voor enige door opdrachtgever geleden of te lijden gevolgschade, (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade en winstderving.

 1. De in lid 1 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER, haar ondergeschikten of door haar ingeschakelde derden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart AQUADRAIN-RIOOLBEHEER te allen tijde tegenover eventuele aanspraken van derden wegens of verband houdend met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de tussen AQUADRAIN-RIOOLBEHEER en opdrachtgever bestaande of bestaan hebbende overeenkomst.
 3. AQUADRAIN-RIOOLBEHEER is nimmer aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit de aanwezigheid van asbest of soortgelijke zeer schadelijke stoffen, indien deze aanwezigheid eerst bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt en opdrachtgever niet uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst AQUADRAIN-RIOOLBEHEER heeft gewezen op (het risico van) de aanwezigheid van asbest of dergelijke stoffen.
 4. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het geen over de uitsluiting van aansprakelijkheid van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER in artikel 8 is bepaald.

 

Artikel 15: Einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst in het kader van een eenmalige opdracht of een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
 2. De overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na ommekomst van de overeengekomen termijn voor onbepaalde tijd, tenzij partijen in de overeenkomst anders overeenkomen.
 3. De overeenkomst voor onbepaalde tijd is steeds opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, steeds te berekenen tegen de eerste dag van de volgende maand. Partijen kunnen in hun overeenkomst een langere opzegtermijn overeenkomen.
 4. AQUADRAIN-RIOOLBEHEER kan de overeenkomst eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar recht op schadevergoeding door middel van een buitengerechtelijke verklaring ontbinden indien
 5. er sprake is van een wezenlijk tekortkoming in de nakoming aan de zijde van de opdrachtgever, hetgeen onder meer het geval zal zijn indien de opdrachtgever niet tijdig de factuur betaalt;
 6. de opdrachtgever failliet wordt verklaard of de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of de opdrachtgever om toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft verzocht;
 7. een aanvraag voor een kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet volledig wordt gehonoreerd;
 8. de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van AQUADRAIN-RIOOLBEHEER tot zekerheidstelling als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze algemene voorwaarden;
 9. indien opdrachtgever overgaat tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn onderneming, aandelen in opdrachtgever worden overgedragen aan een derde of het besluit wordt genomen om opdrachtgever te ontbinden;
 10. indien aan AQUADRAIN-RIOOLBEHEER omstandigheden ter kennis komen die AQUADRAIN-RIOOLBEHEER goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal kunnen nakomen. Indien dergelijke omstandigheden zich voordoen, staat het AQUADRAIN-RIOOLBEHEER vrij om geen gebruik te maken van het recht tot ontbinding, maar kan AQUADRAIN-RIOOLBEHEER de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten tot opdrachtgever zekerheid heeft gesteld voor nakoming van zijn verplichtingen.
 11. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden AQUADRAIN-RIOOLBEHEER een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van toekomstige werkzaamheden een wezenlijke tekortkoming in de nakoming zal plaatsvinden, kan AQUADRAIN-RIOOLBEHEER binnen een redelijke termijn de overeenkomst met betrekking tot het nog uit te voeren deel ontbinden.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen, diensten en werkzaamheden, die door AQUADRAIN-RIOOLBEHEER worden aangeboden en op alle overeenkomsten die tussen opdrachtgever en AQUADRAIN-RIOOLBEHEER tot stand komen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen AQUADRAIN-RIOOLBEHEER en de opdrachtgever zullen bij uitsluiting van een andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kunnen partijen in de overeenkomst of bij nadere overeenkomst bepalen hun geschil te doen beslechten door middel van mediation, arbitrage of bindend advies.
 4. In geval van een keuze van partijen voor arbitrage zal het scheidsgerecht beslissen als goede mannen naar billijkheid.

 

Algemene voorwaarden Aquadrain-rioolbeheer – Versie 1.0 – 2017